spot_imgspot_img
AcasăAdministrațiePrimăria Lechinţa angajează consilier juridic
spot_img

Articole noi

Primăria Lechinţa angajează consilier juridic

 Comuna Lechinţa ,organizează concurs  de recrutare ,pentru ocuparea postului vacant , (1)funcţie publică  de execuţie -FUNCŢIONAR  PUBLIC-,în cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Lechinţa,judeţul Bistriţa-Năsăud,după cum urmează:

1. CONSILIER JURIDIC – funcţie  publică  de execuţie –  clasa I,grad profesional principal(1 post) -Compartimentul juridic , în  cadrul aparatului de specialitate  al primarului comunei Lechinţa

      Concursul se va  desfăşura  la data de  28.03.2023,ora 10,00,proba scrisă,iar interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise ,care se va desfăşura la sediul Primăriei comunei Lechinţa. Data şi ora interviului vor fi anunţate ulterior.

     Condiţiile de participare la concurs,sunt:

         -studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta  sau echivalentă în domeniul Ştiinţe juridice;

        -cunostinte de baza privind  operarea si utilizarea calculatorului

         -vechime în specialitatea studiilor  – minimum 5 ani

Durata timpului de lucru:normă întreagă(8 h/zi-40 h/săptămână).

           Dosarul de înscriere la concurs se depune la secretariatul comisiei de concurs din cadrul primăriei comunei  Lechința și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art.49 din H.G. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare,respectiv:

        a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3

        b) curriculum vitae, modelul comun european;

        c) copia actului de identitate;

        d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

        e) copie a diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz, în situaţia în care diploma de absolvire sau de licenţă a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

      f) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;

    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

    h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;

    i) cazierul judiciar;

    j) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

          Formular  de înscriere  tip prevăzut  la punctul a) se pune la dispoziţia  candidaţilor  prin secretarul comisiei de concurs din cadrul  instituției publice organizatoare a concursului, respectiv Primăria Comunei  Lechința prin secretarul comisiei de concurs.

      Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar,numărul,data,numele emitentului și calitatea acestuia în formularul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

      Copiile de pe actele prevăzute la alin.(1) se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale,care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

       Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Primăriei comunei Lechinţa persoană de contact doamna–Haneş Rodica-secretar general comuna Lechinţa , telefon nr.0263/274433, ,0263/274006 e-mail primaria.lechinta@yahoo.com.

   Termen de depunere a dosarelor: începând cu data de 21.03.2023,până la data de  13.03.2023,ora 16,00.

       Selecția dosarelor va avea loc pe data de 24.03.2023.

     Anunțul, bibliografia ,tematica pentru concurs, precum și fișa postului, se afișează la sediul instituției și pe site-ul www.primarialechinta.ro (secțiunea Primărie – organizare, carieră) începând cu data de 21.02.2023

COMENTARII

Latest Posts

Nu rata