Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CUPRINS

Definiții…………………………………………………………………….. 1-2

Introducere…………………………………………………………………..2

Context Legislativ…………………………………………………………2

Responsabilul cu Protectia Datelor………………………………….3

Colectarea și procesarea datelor personale……………………….3-5
Informații personale oferite Operatorului…………………..3
Ce se întâmplâ dacă nu oferiți Operatorului datele………3
Scopurile utilizării datelor cu caracter personal…………..3-5

Dezvăluirea și transferul datelor cu caracter personal…………5

Drepturile persoanei interesate…………………………………………5-8

Păstrarea datelor cu caracter personal………………………………..8-9

Securitatea datelor cu caracter personal……………………………..9

Modificări ale politicii privind confidențialitatea………………9

Site-urile terților…………………………………………………………….9-10

Politica de cookie-uri……………………………………………………..10-11

Securitatea site-urilor……………………………………………………..11-12

Întrebări, nelămuriri, reclamații……………………………………….12

DEFINIȚII
Termeni folosiți vor avea urmțtorul înțeles:
Date cu caracter personal – desemnează orice informație referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică poate fi identificată, direct sau indirect, cu referire specială la un element de identificare, cum ar fi nume, prenume, număr de identificare, date despre locație, ID online, unul sau mai multe elemente caracteristice ale identității sale fizice, genetice, psihologice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal – desemnează orice operație sau set de operațiuni, efectuate cu sau fără ajutorul proceselor automate și aplicate datelor personale sau seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, conservarea, adaptarea și modificarea, selectarea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, difuzarea sau orice altă forma de punere la dispoziție, compararea sau interconectarea, limitarea, blocarea, anularea sau distrugerea.
Operator – PR PE PÂINE SRL, Adresa: Bucuresti, Str. Argentina, nr. 25, parter, sector 1, J40/3366/20020, CIF: 42366547, care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Persoane împuternicite de Operator – este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, serviciul sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului.
Persoana interesată: persoana fizica la care se refera datele cu caracter personal.

INTRODUCERE
PR PE PÂINE SRL, Adresa: Bucuresti, Str. Argentina, nr. 25, parter, sector 1, J40/3366/20020, CIF: 42366547, este Operator al datelor personale transmise prin intermediul site-ului www.decisiv.ro
Operatorul precizează că nu va solicita ori primi informații, de orice natură, de la copiii sub 16 ani.
În numele Operatorului actionează terțe persoane împuternicite de acesta care prelucreazădatele cu caracter personal, în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, cu precizarea ca datele nu sunt transmise concomitent tuturor împuterniciților.
Operatorul se angajeaza să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.
Toate datele personale furnizate vor fi tratate ca fiind confidentiale și vor fi prelucrate doar informațiile permise de legislația aplicabilă.
Aceasta politică de confidențialitate descrie scopul și mijloacele de prelucrare ale Operatorului privind colectarea și utilizarea datelor personale și stabilesc drepturile de confidențialitate.
Confidențialitatea informatiilor este o responsabilitate permanentă, Operatorul actualizând pe masură ce vor fi întreprinse noi practici privind datele cu caracter personal sau vor fi adoptate noi politici de confidentialitate.
In ceea ce priveste prelucrarea datelor bazate pe consimtamant, Operatorul va notifica orice modificare și va solicita consimțămantul suplimentar.

CONTEXTUL LEGISLATIV
Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare „Regulamentul GDPR”, aplicabil din data de 25 mai 2018, Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care furnizate prin utilizarea site-urilor, în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.
Această norma juridică poate fi vizualizată prin accesarea următorului link: http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016
4.RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Persoana împuternicită de Operator cu protectia datelor cu caracter personal, care prelucrează datele in numele Operatorului și răspunde la întrebari legate de prelucrarea acestora, detine adresa de e-mail: prpepaine@gmail.com

COLECTAREA SI PROCESAREA DATELOR PERSONALE
5.1. Informații personale oferite Operatorului:
Operatorul poate colecta, stoca și procesa urmștoarele tipuri de date personale:
a) informatii despre computer , vizitele si utilizarea site-ului web, inclusiv adresa IP, , tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina și căile de navigare ale site-ului;
b) informațiile furnizate Operatorului în scopul de a participa la campanii de marketing, inclusiv numele și adresa de e-mail ale participanților;
c) informațiile furnizate Operatorului atunci când se utilizează serviciile sau informațiile care sunt generate în timpul utilizării acestor servicii, inclusiv calendarul, frecvența și modul de utilizare al serviciilor;
d) informațiile conținute în sau legate de orice comunicare transmisă prin intermediul site-ului, inclusiv corespondența cu Operatorul, conținutul comunicării și datele asociate comunicării;
e) informațiile furnizate pentru achiziționarea serviciilor de publicitate de pe site-ul Operatorului și difuzarea mesajelor publicitare pe grupuri tinta distincte;
f) orice alte date personale transmise Operatorului.
5.2. Ce se întamplă dacă nu oferiți Operatorului datele dvs.
Site-ul poate fi accesat fară a furniza Operatorului datele personale sau consimțămantul, introducând doar cantitatea minimă de informații, nume și informații de contact în profilul dvs., dacă doriți ți puteți să vă editati profilul, în orice moment. Unele informații personale sunt necesare pentru a vă putea autentifica.
Puteti gestiona datele comunicate și vă puteti retrage oricând acordul pentru comunicarea de marketing -publicitate.
5.3. Scopurile utilizării datelor cu caracter personal
Datele personale transmise prin intermediul acestui site și datele personale colectate, de la dumneavoastră , terți sau din surse publice, vor fi utilizate în scopurile specificate în această Politică de confidențialitate.
Scopul procesării datelor personale are la baza temeiurilor juridice prezentate mai jos:
a) Comuniări, bazate pe interesul legitim al Operatorului potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă ne-ați contactat prin intermediul acestui site-u sau în alt mod, va fi procesat numele, datele de contact, locația și alte informatii pe care le-ați furnizat pentru a vă putea răspunde la întrebări, întâlniri, convorbiri telefonice sau alte comunicări;
b) Marketing și relații publice, pe baza consimțămantului. potrivit art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR: ca vizitator al site-ului, putem procesa prin cookie-uri și semnalizatoare web, adresa IP, locația geografică, tipul si versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referință, durata vizitei, fișierele log, interacțiunile cu website-urile și cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dumneavoastră sau dispozitivul dumneavoastră în conformitate cu aceasta Politica de confidențialitate, informațiile pe care le-ați furnizat prin intermediul formularului de pe site sau serviciile achiziționate – valoarea, data, surse de date, note și remarci – pentru a efectua cercetări de marketing și pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicării noastre de marketing și pentru a o adapta la tendintele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activități de marketing, pentru a pregăti analiza noastră de business, pentru a personaliza serviciile și comunicările pentru dumneavoastră, pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorași sau a unor produse și servicii similare.
c) Securitate, bazată pe interesul legitim al DAB potrivit art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul GDPR: dacă sunteți vizitator al acestui site, putem prelucra datele personale pe care le-ați încărcat, datele colectate automat despre dumneavoastră sau despre dispozitivul dumneavoastr., în conformitate cu această notificare de confidențialitate – de exemplu prin cookie-uri, semnalizatoare web – pentru a păstra aceste site securizat împotriva fraudei, pentru protejarea drepturilor și intereselor Operatorului și ale terților și pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală. Menționăm că aceste informații pot fi dezvăluite în scopul investigării sau urmăririi penale.

DEZVĂLUIREA ȘI TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Informațiile pe care Operatorul le colectează vor fi prelucrate în Spațiul Economic European și în afara Spațiului Economic European, în funcție de scopul prelucrării.
Operatorul va proteja confidențialitatea și securitatea datelor personale in timpul transferului și pentru utilizarea numai în conformitate cu relația dintre dumneavoastră și Operator și cu practicile descrise în această Politica de confidențialitate.
Operatorul poate dezvălui datele personale:
a) în măsura în care îi incumba o obligație legala în acest sens;
b) în legatură cu orice procedură judiciară în desfășurare sau potențială;
c) pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile legale, inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei;
d) auditorilor, agențiilor, autorităților de supraveghere sau altor furnizori de servicii externe pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale.

DREPTURILE PERSOANEI INTERESATE
În calitate de persoană vizată/interesată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm, iar Operatorul va respecta drepturile dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.
7.1. Dreptul de acces la datele personale:
În virtutea acestui drept, puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obtinut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.
Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere, iar dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, va putea fi percepută o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.
Exercitarea acestui drept presupune și dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afara Uniunii Europene și Spaţiului Economic European, în masura în care ne solicitați să confirmăm prelucrarea sau neprelucrarea datelor dumneavoastrăpersonale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale într-o țară din afara Uniunii Europene și Spaţiului Economic European.
7.2. Dreptul la rectificarea datelor personale:
Exercitarea acestui drept se manifestă prin posibilitatea de a obține de la Operator rectificarea datelor personale care vă privesc. În acest sens puteți folosi funcţionalităţile contului și, în plus, puteți adresa Operatorul o cerere, inclusiv în format electronic.
7.3. Dreptul la restrictionare prelucrării datelor:
Puteti obține din partea Operatorului restrictionarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care:
a) contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de timp necesară verificarii corectitudinii acestora;
b) prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizării lor;
c) nu mai avem nevoie de datele personale, iar dar iar solicitarea privește stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept în instanţă;
d) vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor dumneavoastră.
7.4. Dreptul la portabilitatea datelor:
Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale – pe care ni le-ați furnizat – unei alte organizații.
Beneficiați de exercitiul acestor drepturi numai dacă sunt întrunite în mod cumulativ urmatoarele condiții:
a) prelucrarea datelor dumneavoastră personale se face cu mijloace automate;
b) prelucrarea datelor dumneavoastră personale se efectuează pe baza consimțamantului dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;
c) datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de către dumneavoastră;
d) transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.
Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.
Dreptul de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertatilor altor persoane.
Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implicate, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimtțămantul pentru acest transfer).
Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.
7.5. Dreptul la stergerea datelor – „dreptul de a fi uitat”:
Aveți posibilitatea, în orice moment, să ștergeți documentele pe care le-aţi încărcat.
Operatorul va șterge documentele încărcate în contul dumneavoastră, chiar fară o cerere, în urmatoarele situații:
a) După două săptămâni de la momentul ștergerii de către dumneavoastră a contului;
b) După două săptămâni de la încetarea contractului.
În ce privește alte date pe care le deţinem, aveți dreptul să solicitați ștergerea acestora, iar Operatorului îi incumbă obligatția de a se conforma cererii dumnavoasră doar dacă:
(i) prelucrăm datele dumneavoastrăpersonale;
(ii) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
c) Persoana vizată se opune prelucrării din motive legate de situația să particulară;
d) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
e) Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care îi revine Operatorului, cu excepția cazului în care datele sunt necesare:
(i) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
(ii) pentru a se conforma unei obligații legale pe care o are;
(iii) în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice;
(iv) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instantă.
7.6. Dreptul la obiecție:
Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară.
În acest caz, Operatorul nu va mai prelucra datele dmneavoastră personale, cu excepția cazurilor în care:
(i) invocă și poate dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
(ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanta.
Cererea privind obiecția la prelucrare trebuie să conțină în mod explicit și neechivoc exprimarea dorinței dvs. ca datele personale sa fie sterse, pentru ca, in caz contrar, noi doar le vom restricționa.
Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor personale în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră.
Daca marketingul s-a bazat pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul.
În acest sens, trebuie reținute urmatoarele aspecte:
a) Perioada de timp: Operatorul va incerca să aducă la îndeplinire cererea dumneavoastră în termen de 30 de zile de la data transmiterii acesteia, perioadă care poate fi prelungită din cauza unor motive legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii.
În orice caz, daca această perioadă este prelungită, Operatorul are obligația să vă informeze cu privire la termenul și motivele prelungirii.
b) Restrictionarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau la o parte a datelor personale din cauza unor restricții legale, urmând a vă comunica/informa refuzul și motivele acestuia.
c) Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoana vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu exceptia cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm.Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
d) Exercitarea drepturilor dumneavoastră:
Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris, inclusiv electronic, folosind urmatoarele detalii de contact : prpepaine@gmail.com
7.7. Dreptul de a depune o plângere
Este de preferat ca orice nemulţumire cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră personale să fie adresată în mod direct Operatorului, în vederea soluționării acesteia.
Cu toate acestea, puteti contacta Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal prin accesarea website-ului www.dataprotection.ro sau puteți adresa acestui organism o cerere scrisă în următoarele modalități:
– prin poștă, la adresa: Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, Telefone: +40.318.059.211/ +40.318.059.212;
– prin Fax, la numarul: +40.318.059.602;
– prin E-mail, la adresa de posta electronica: anspdcp@dataprotection.ro

PĂSTRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele personale sunt stocate de către Operator pe serverele sale.
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm bazate pe consimțământul dumneavoastră vor fi păstrate pentru perioada nelimitată de timp sau până când consimțământul este revocat, cu excepâia cazului în care cerințele legale aplicabile prevăd altfel, iar acest lucru este necesar pentru scopul prelucrării.
Dacă nu ne-ați furnizat acordul dumneavastră pentru prelucrarea datelor sau ați revocat acordul, vom stoca numai date minime despre dumneavoastră – nume, prenume, datele de contact, referințe și note – în scop statistic ți pentru necesități de raportare sau în masura justificatî pe baza pe un alt temei juridic, cum ar fi interesul nostru legitim.
Fară a aduce atingere celorlalte prevederi ale acestei sectiuni, vom păstra informații și documente, inclusiv documente electronice, care conșin date cu caracter personal:
a) în măsura în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege;
b) în cazul în care informațiile/documentele sunt relevante pentru orice procedură judiciară în curs sau potențială;
c) pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noaste legale (inclusiv furnizarea de informații altor persoane în scopul prevenirii fraudei).

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru a vă proteja confidențialitatea datelor și a informatiilor personale pe care le transmițeti prin utilizarea acestui site, Operatorul va menține garanții fizice, tehnice și administrative, actualizând și testând tehnologia proprie de securitate în mod continuu.
Operatorul va restricționa accesul la datele dumneavoastră personale doar acelor angajați care trebuie sa cunoasca informațiile respective pentru a vă oferi beneficii sau servicii.
În plus, angajații Operatorului vor fi instruiți cu privire la importanța confidențialității și menținerea confidențialității și securității informațiilor dumneavoastră.
Dacă apare o scurgere de date cu caracter personal, Operatorul va acționa de îndată pentru a o elimina și pentru a evalua un nivel de risc legat de scurgere în conformitate cu politica proprie privind încalcarea datelor cu caracter personal.
În cazul în care se constată că scurgerea poate duce la vătămări fizice, materiale sau nemateriale pentru dumneavoastră – de exemplu, discriminare, furt de identitate, fraudă sau pierdere financiară –, vă vom contacta fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Toate demersurile noastre vor fi luate în deplină cooperare cu autoritatea competentă de supraveghere.

MODIFICĂRI ALE POLITICII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA
Operatorul își rezervă dreptul de a actualiza în orice moment și fără o notificare prealabilă acest document de informare, prin publicarea unei noi versiuni pe acest site.
Actualizările vor avea în vedere situațiile în care apar noi dispoziții legale, recomandări și interpretări ale autorităților de supraveghere naționale și internațonale privind protecția datelor cu caracter personal.
Orice modificare a politicii noastre de confidențialitate va fi afisată pe aceasta pagină, astfel încat să fiți constienți de politicile noastre.
Dispozițiile conținute în prezentul document înlocuiesc toate anunțurile sau declarațiile anterioare privind practicile noastre de confidențialitate care guvernează utilizarea acestui website.

SITE-URILE TERTILOR
Acest website poate include hyperlinkuri și detalii despre website-urile unor terțe părții. Operatorul/reprezentanții și împuterniciții acestuia nu are/au niciun control ți nu este/sunt responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale unor terțe părți.

SECURITATEA SITE-URILOR
Operatorul nu poate garanta că transmisiile de date pe Internet pot fi 100% sigure și, deci, nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți.
Cu toate acestea, Operatorul folosește măsuri de securitate a site-ului în conformitate cu cele mai bune practici pentru a proteja site-ul web, e-mailurile și listele de corespondența. Aceste măsuri includ măsuri tehnice, procedurale, de monitorizare și de urmărire destinate să protejeze datele de folosirea incorectă, accesul neautorizat sau dezvăluirea, pierderea, modificarea sau distrugerea datelor.
Suntem conștienți că pot apărea incidente de utilizare greșită sau incursiuni neautorizate de program, aceasta fiindcă aproape fiecare website, serviciu sau utilizator se intercalează. în aceste situații, obiectivele noastre converg spre identificarea și izolarea de îndată a incidentului în scopul de a asigura sau restabili funcționalitatea corespunzătoare și minimalizarea neplăcerilor utilizatorilor noștri.
Dacă este necesar, Operatorul va notifica autoritățile competente despre aceste incidente de utilizare incorectă sau incursiune neautorizată în acest site.

ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAȚII
Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dumneavoastră personale sau dacă doriți să vă exercitați drepturile ori aveți nelămuriri sau reclamatii, vă rugăm săne contactati prin trimiterea unui e-mail la prpaine@gmail.com.

Dacă doriți să nu folosim informațiile pe care ni le-ați furnizat, vă rugăm să ne trimitețiun e-mail către prpaine@gmail.com. cu titlul „Nu utilizați datele mele” și numele dvs.
Pentru a vă actualiza sau a corecta datele dumneavoastră personale, vă rugăm să ne contactați responsabilul pentru protectia datelor la prpaine@gmail.com.

Ver. 1/2023